Prezydent podpisał ustawę o Radzie Mediów Narodowych

27 czerwca br. prezydent Andrzej Duda podpisał cztery ustawy, w tym ustawę z dnia 22 czerwca br. o Radzie Mediów Narodowych. Uchwalona ustawa jest efektem prac parlamentu nad projektem poselskim wniesionym do laski marszałkowskiej 7 czerwca br.

Ustawa o Radzie Mediów Narodowych z dnia 22 czerwca 2016 r.:

 • tworzy Radę Mediów Narodowych jako organ właściwy w sprawach powoływania i odwoływania składów osobowych organów jednostek publicznej radiofonii i telewizji oraz Polskiej Agencji Prasowej;
 • określa tryb powoływania członków Rady Mediów Narodowych (w skład RMN wchodzi pięciu członków, z których trzech wybiera Sejm, a dwóch członków powołuje prezydent RP);
 • określa ustawowe wymagania wobec kandydata na członka RMN:
  a) członkiem RMN może zostać osoba, która:
  – ma obywatelstwo polskie,
  – wyróżnia się wiedzą i doświadczeniem w sprawach związanych z zadaniami i działaniem mediów,
  – nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
  b) członkostwa w RMN nie można łączyć z:
  – pełnieniem funkcji w organie władzy wykonawczej,
  – członkostwem w organie jednostki samorządu terytorialnego,
  – zatrudnieniem w administracji rządowej lub samorządowej,
  – zatrudnieniem w Kancelarii Prezydenta RP,
  – członkostwem w KRRiT lub zatrudnieniem w jej biurze.
  c) członkiem RMN nie może być osoba posiadająca udziały albo akcje spółki lub w inny sposób uczestnicząca w podmiocie będącym dostawcą usługi medialnej lub producentem radiowym lub telewizyjnym.

Ustawa o Radzie Mediów Narodowych wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisu uchylającego datę utraty mocy przez ustawę z dnia 30 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji – który wejdzie w życie z dniem ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Advertisment ad adsense adlogger